PROMOCJA - Rozdajemy Prezenty

Promocja - Rozdajemy Prezenty

Hosting i domena GRATIS - PROMOCJA

Tylko do 6 grudnia 2009 końca roku 2009 do każdego nowego zamówienia na wdrożenie nowej strony www dokładamy hosting i domenę .pl GRATIS.

Sprawdź jak możesz otrzymać PREZENTY i nie płać przez pół roku za serwer, ani domenę .pl przez rok!

Zamawiając u nas usługę na 'wykonanie' nowej strony www nie musisz się martwić o hosting i domenę - to my zadbamy o nie za Ciebie, załatwimy wszelkie formalności.

W ramach promocji otrzymasz dowolny pakiet hostingowy, który znajduje się w naszej ofercie. Pakiet hostingowy za pozostały okres półroczny rozliczymy dopiero po sześciu miesiącach i zapłacisz za niego 5% taniej.


ZASADY PROMOCJI 'ROZDAJEMY PREZENTY':

  • Promocja trwa od 16 listopada do 6 grudnia (włącznie) końca roku 2009 roku.
  • Zamów i podpisz umowę do 6 grudnia 2009 końca roku 2009 na usługe wdrożenia nowego serwisu internetowego.
  • Wybierz dla siebie wolną domenę .pl, a następnie ciesz się profesionalnymi usługami hostingowymi za darmo na okres 6 miesięcy i nową domeną opłaconą na rok.
  • Promocja obejmuje dowolny pakiet hostingowy, który znajduje sie w ofercie firmy Fenix Inspire.
  • Pakiet hostingowy za pozostały okres półroczny rozliczymy dopiero po sześciu miesiącach od uruchomienia usług hostingowych i zapłacisz za niego 5% taniej.
  • Udział w promocji oznacza akceptację regulaminu promocji.


PROMOCJA HOSTING I DOMENA GRATISREGULAMIN PROMOCJI 'ROZDAJEMY PREZENTY':

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji "ROZDAJEMY PREZENTY" (dalej: oferty promocyjnej, promocji, akcji promocyjnej) jest Fenix Inspire z siedzibą w Chrzanowie, ul. Sądowa 1/88.

2. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu na stronie internetowej fenixinspire.pl.

3. Udział w promocji jest dobrowolny.

4. Z oferty promocyjnej można skorzystać tylko raz w czasie jej trwania.

5. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi i ofertami specjalnymi, chyba, że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§2 Oferta promocyjna

1. Rejestracja dóbr i usług w ramach oferty promocyjnej jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.

3. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.

4. Oferta promocyjna wiąże Uczestników, którzy w okresie obowiązywania oferty dokonają rejestracji dóbr lub usług, których dotyczy oferta i które zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 Czas trwania promocji

1. Oferta promocyjna trwa od 16 listopada 2009 r. (od godziny 1:00) do 6 grudnia 2009 końca roku 2009 (do godziny 24:00).

2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (wycofać ofertę) bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas.

3. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

4. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia i podpisania umowy na wdrożenie serwisu internetowego.

§4 Zasady promocji

1. W promocji mogą wziąć udział Klienci będący firmą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadający numer REGON, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem koniecznym skorzystania z ooferty promocyjnej jest zamówienie i podpisanie umowy na wdrożenie serwisu internetowego.

3. Uczestnik promocji otrzyma dowolny pakiet hostingowy, który znajduje sie w ofercie firmy Fenix Inspire na okres 6 miesięcy oraz dowolną możliwą do zarejestrowania (wolną nazwę domeny) domenę z końcówką .pl na okres 1 roku bez opłat.

4. Pakiet hostingowy za pozostały okres półroczny rozliczony zostanie dopiero po sześciu miesiącach. Koszt usługi hostingowej za pozostały płatny okres będzie stanowił połowę kosztów rocznego utrzymania wybranego pakietu hostingowego z uwzględnieniem 5% rabatu.

5. Uczestnik promocji zobowiązuje się do opłacenia kosztów usług hostingowych zawartych w §3 punkt 4.

4. Przedłużenie ważności usługi hostingowej po okresie roku od jej uruchomienia i domeny po okresie rocznym od jej zarejestrowania odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.

§5 Odpowiedzialnośc i pozostałe

1. Do umów pomiędzy Klientem a Fenix Inspire zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Uczestnikiem promocji a Fenix Inspire, dotyczących świadczenia usług przez Fenix Inspire, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Fenix Inspire.

2. Fenix Inspire nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające lub mogące mieć wpływ na wykonanie warunków oferty, za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Fenix Inspire.

UWAGA Aktualizacja promocji "ROZDAJEMY PREZENTY":
Z dniem 7 grudnia 2009 roku promocja została wznowiona i przedłużona do końca roku 2009.